Osoby a obsazení

 

Předseda sdružení - Petr Bartoš

Hospodář sdružení - Gabriela Bučková

Člen rady - Tomáš Herega

 

Kontakty

 

Jak to je dle stanov

Článek 14
(1)  Rada Klubu má minimálně 3 členy.

(2)  Rada Klubu se skládá z členů, kteří obsazují funkce:
a)  předseda
b)  hospodář

(3)  Předseda Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak:
a)  svolává a řídí jednání rady
b)  nemůže-li předseda Klubu vykonávat svoji funkci, pověří touto funkcí některého člena rady

(4)  Hospodář Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak:
a)  vede účetnictví
b)  vede dokumentaci o hospodaření
c)  zajišťuje vyúčtování grantů a dotací, pokud Rada nerozhodne jinak
 

Článek 17
(1)  Klub zastupuje a jejím jménem jedná rada v počtu dvou členů.

(2)  Rada může zmocnit též jiné členy Klubu, aby v rozsahu, který jim určí, zastupovali Klub a jednali jeho jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

 

Plné znění stanov: stanovy_2013.pdf (280,6 kB)

Osoby

Pavel Peroutka

Na Perutích tel: +420 602 276 990 pav.peroutka@seznam.cz naperutich@gmail.com www.hudba-na-perutich.cz www.facebook.com/HudbaNaPerutich  

Petr Bartoš

telefon - 777 770 253 e-mail - petrb@seznam.cz   od roku 2013 předseda Klubu U Boudů